ඉන්ධන ගබඩා

අවසර නොමැති ඉන්ධන ගබඩා ටැංකි ස්ථාපනය කරගෙන ඇති ව්‍යාපාරික ආයතන 2100ක්

ඉන්ධන ගබඩා කරගැනීම සඳහා ව්‍යාපාරික ආයතන 2100ක් පමණ ඉන්ධන ගබඩා ටැංකි ස්ථාපනය කරගෙන ඇති බව හෙළිවී ඇති බව බලශක්ති අමාත්‍ය...

You may have missed