ඉන්ධන කෝටාව

QR කේතයේ සතියේ ඉන්ධන කෝටාව අලුත් කිරීමේ දිනය අඟහරුවාදා වෙයි

ජාතික ඉන්ධන අවසරපත හෙවත් කිව්.ආර්. කේතයේ සතියේ ඉන්ධන කෝටාව අලුත් කිරීමේ මෙතෙක් පැවැති ඉරිදා දිනය (08) සිට සෑම අඟහරුවාදා දිනකම...

ත්‍රී රෝද රථ ගාස්තු අඩු කරන්න නම් ඉන්ධන කෝටාව ලීටර 30ක් කළ යුතුයි – ත්‍රි රෝද රථ සංගම්

ත්‍රි රෝද රථ සදහා ලබාදෙන ඉන්ධන කෝටාව දෙගුණ කළද ත්‍රිරෝද රථ පළමු කිලෝමීටරය සදහා අය කරන ගාස්තුව අඩු කළ නොහැකි...

You may have missed