ඉන්දුනිසියානු සමාගම

මෙට්‍රික්ටොන් 720,000ක ගල්අඟුරු ටෙන්ඩරය ඉන්දුනීසියානු සමාගමකට

ශ්‍රී ලංකාවට ගල්අඟුරු මෙට්‍රික්ටොන් 720,000ක් සැපයීම සඳහා ඉන්දුනිසියානු සමාගමක් වන ‘ඇරිස්ටම් මිට්‍රා’ සමාගමට ටෙන්ඩරය ප්‍රදානය කළ බවත් එම සමාගම ලබන...

You may have missed