ඉන්දීය සාගර කලාපය

චීනය, ශ්‍රී ලංකාව තුළ රේඩාර් කඳවුරක් ස්ථාපිත කරන බවට චෝදනාවක්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ රේඩාර් කඳවුරක් පිහිටුවීමට චීනය යෝජනා කර ඇති බව WION පුවත් සේවය වාර්තා කරනවා. ඉන්දීය සාගර කලාපයේ ඉන්දීය...