ඉන්දීය තෙල් ඇමැති

ඇමැති කංචන කාටාර් බලශක්ති ඇමැති හමුවෙයි; මිලින්ද මොරගොඩ ඉන්දීය තෙල් ඇමැති හමුවෙයි

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා සහ කටාර් බලශක්ති අමාත්‍ය සාද් ශෙරීඩා අල්-කාබි මහතා අතර හමුවක් (28) පැවැත්විණ. අල්-කාබි...