ඉන්දියාවේ ජනාධිපති

ඉන්දියාවේ ජනාධිපති ධුරයට පත් වූ ප්‍රථම ආදිවාසී කාන්තාව බවට ද්‍රව්පති මුර්මු පත්විය

ඉන්දියාවේ අභිනව ජනාධිපති ධුරයට පත් වූ ද්‍රව්පදි මුර්මුට විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඡන්ද හිමිවී තිබීම විශේෂත්වයක් බව දේශපාලන විචාරකයන් පවසනවා....