ඇල්ල සහ සීතාවක ඔඩිසි දුම්රිය ධාවනය

සීතාවක ඔඩිසි දුම්රියේ ප්‍රවේශ පත්‍රයක් අලෙවි කිරීම පිළිබඳ CIDයෙන් පරීක්ෂණයක්

ඇල්ල සහ සීතාවක ඔඩිසි දුම්රිය ධාවනය පිළිබඳ ඉදිරිපත් වී ඇති චෝදනා ගැන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පුළුල් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ....