ඇපල් ඉන්කෝපරේෂන් සමාගම

ලොව වටිනාම සමාගම බවට සෞදියේ ඇරැම්කෝ පත් වෙයි

ලෝකයේ විශාලතම බොරතෙල් අපනයනකරුවා වන සෞදි අරාබියේ ඇරැම්කෝ සමාගම (12) දිනයේදී ලොව වටිනාම සමාගම බවට පත් වූ බව වාර්තර්තා වෙයි....