ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුවත් (AIIB) ශ්‍රී ලංකාව ගැන අවධානයෙන්

බරපතළ ණය ගැටලුවලට මුහුණදී සිටින රටවල් සම්බන්ධයෙන් ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව (AIIB) සිය වාර්ෂික වාර්තාවෙන් අවධානය යොමුකර තිබේ. එහි...

ශ්‍රී ලංකාවට ඇමරිකා ඩොලර් මිලියන 100ක ආධාරයක් – ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව (AIIB)

ශ්‍රී ලංකාවට අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 100ක ප්‍රදානයක් සිදුකිරීම සඳහා ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව (AIIB) සලකාබලමින් සිටින බව සඳහන් කරමින්...