ආසියානු කුසලානය

ආසියානු කුසලාන විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලය සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කර තිබෙනවා

ආසියානු කුසලානය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කොට තිබෙනවා. ඩුබායි හිදී මේ මස 27 වනදා ආසියානු කුසලාන විස්සයි...