ආසියානු කලාපය

ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ සංචාරයට සුදුසු‍ ආරක්ෂිතම රට – ලෝක සංචාරක කවුන්සිලය

ආසියානු කලාපයේ සංචාරයට සුදුසු‍ ආරක්ෂිතම රට ශ්‍රී ලංකාව බවට ලෝක සංචාරක කවුන්සිලය විසින් නම් කර තිබේ. විදේශීය සංචාරකයන් සඳහා රට...

ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආහාර උද්ධමනය 17.5%යි; ලෝකයේ 16 වැනියා – TRADING ECONOMICS වෙබ් අඩවිය

tradingeconomics වෙබ් අඩවිය අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර උද්ධමන අනුපාතය 17.5% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. එය ලෝකයේ 16 වන ස්ථානය වන...