ආර්ථික අර්බුදය

ශ්‍රී ලංකාව “ස්වභාව ධර්මය සඳහා වූ ණය” සංකල්පය යටතේ ඇ.ඩොලර් බිලියනයක් ලබා ගැනීමට සාකච්ඡා

දැඩි ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින ශ්‍රී ලංකාව "ස්වභාව ධර්මය සඳහා වූ ණය" සංකල්පය යටතේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1ක මුදලක්...

ශ්‍රී ලංකාවේ මි. 3.4ක ජනතාවකට ආහාර, ඖෂධ ඇතුළු ජීවිත ආරක්ෂක ආධාර අවශ්‍යයි – එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය

මෙරට මිලියන 3.4ක ජනතාවකට ආහාර, ඖෂධ ඇතුළු ජීවිත ආරක්ෂක ආධාර අවශ්‍ය වී ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසයි. නිදහසෙන් පසු...

පෙර රජය ගත් වැරදි තීරන නිසා බෝග නිෂ්පාදනය 54%න් අඩු වී, නිෂ්පාදන වියදම 67%න් සහ විකුණුම් මිල 45%න් ඉහළට

විද්‍යාත්මක සහ තාර්තික පදනමකින් තොරව පොහොර සහ රසායනික ද්‍රව්‍ය තහනම් කිරීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉකුත්කාලයේ බෝග නිෂ්පාදනය 54%කින් පමණ අඩු...