ආර්ථික අර්බුදය

ආර්ථික අර්බුදයේ බලපෑම් මත ව්‍යාපාරික ස්ථාන 263,000ක් වැසී ගොස්

කොවිඩ් - 19 වසංගතයෙන් පසු ආර්ථික අර්බුදයේ බලපෑම් මත ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරික ස්ථාන දෙලක්ෂ හැට තුන්දහසකට ආසන්න...

ඔබට නිවාඩුවක් ගත කිරීමට යාමට අවශ්‍ය නම්, ශ්‍රී ලංකාවට යන්න – ඉන්දීය විදෙස් ඇමති

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය තුළ ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන් සහය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් අතර ඉන්දියාවේ ප්‍රතිරූපය ඉහළ නැංවීමට ප්‍රධාන...