ආනයන

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් සදහා ලබා දෙන විශේෂ වාහන ආනයන බලපත්‍රයේ පළමු බලපත ප්‍රදානය කරයි

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් නීත්‍යානුකූලව බැංකු ක්‍රමය හරහා මෙරටට මුදල් එවීමේදී ලබා දෙන විශේෂ වාහන ආනයන බලපත්‍රයේ පළමු බලපත (20) කම්කරු හා...

මත්තල ගුවන්තොටුපොළ ගුවන් භාණ්ඩ ආනයන අපනයන සේවා කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස සංවර්ධනයට

මත්තල ගුවන්තොටුපොළ ගුවන් භාණ්ඩ ආනයන අපනයන සේවා කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. මත්තල ගුවන්තොටුපල, සක්‍රිය ගුවන්තොටුපලක් බවට...

You may have missed