ආනයනය

ඉන්දීය ඩොලර් බිලියන 1හි ණය පහසුකමෙහි වලංගු කාලය තවත් වසරකින් දීර්ඝ කරයි

ඉන්දියාව විසින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබා දුන් ඩොලර් බිලියන 1ක ණය පහසුකම (credit line) සඳහා වලංගු කාලසීමාව තවත් වසරකින් දීර්ඝ...

එක්වරක් පමණක් භාවිත කර ඉවතලන භාණ්ඩ කිහිපයක් ආනයනය තහනම් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක්

එක්වරක් පමණක් භාවිත කර ඉවතලන භාණ්ඩ කිහිපයක් ආනයනය තහනම් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. මෙම තහනම ජුනි පළමුවනදා සිට...

විදේශ ශ්‍රමිකයන් ආනයනය කළ විදුලි වාහන නිදහස් කිරීම ආරම්භ කරයි

විදේශ ශ්‍රමිකයන් ආනයනය කළ තීරු බදු සහන සහිත විදුලි වාහන නිදහස් කිරීම රේගු දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ කළේය. විදේශගත ශ්‍රමිකයින්ගේ මුදල් මෙරට...