ආනයනය කිරීම

මැන්ඩරින් දොඩම් සඳහා වගා කලාපයක් මහනුවර, නුවරඑළිය හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කවල

මෙරට පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති මැන්ඩරින් දොඩම් සඳහා වගා කලාපයක් මහනුවර, නුවරඑළිය හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක ආශ්‍රිතව ස්ථාපිත කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය...

විද්‍යුත් වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීමේ කාලය දීර්ඝ කරයි

විදෙස් රැකියා කරන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට පුර්ණ විද්‍යුත් වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීමේ කාලය මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් 15 දින...

රත්‍රං ආභරණ ආනයනය කිරීම සීමා කරමින් විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක්

කැරට් විසිදෙකට වැඩි රත්‍රං, ආභරණ ලෙස ආනයනය කිරීම සීමා කරමින් විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කළ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය...