ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය

මොරටුව ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ ‘කිට්සුනේ’ දෙවන නැනෝ චන්ද්‍රිකාව කක්ෂගත කරයි

මොරටුව ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනයේ ඉංජිනේරුවන්ගේ තාක්ෂණික දායකත්වයෙන් නිර්මිත දෙවන නැනෝ චන්ද්‍රිකාව සාර්ථකව කක්ෂගත කර තිබෙනවා. (24) පස්වරු 5.40ට පමණ...