ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ

21වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය

විසිඑක්වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය 20 රාත්‍රියේ අනුමැතිය දුන්නේය. ඊට අදාළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට...