ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ

ආනයන සඳහා සියලු ගෙවීම් බැංකු ක්‍රමය හරහා ගෙවීම අනිවාර්ය කිරීමට තීරණයක්

ආනයන සඳහා සියලු ගෙවීම් බැංකු ක්‍රමය හරහා ගෙවීම අනිවාර් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව මහ බැංකු...

2021 මහ බැංකු වාර්තාව නිකුත් වේ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ 72වන වාර්ෂික වාර්තාව නිකුත් කර තිබෙනවා. මහ බැංකු අධිපති, ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා විසින්...