ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

ආයතන 55කින් මාර්ගගතව(Online) විදෙස් ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා පහසුකම්

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 50ක් ඇතුළු ආයතන 55කින් මාර්ගගතව(Online) විදෙස් ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා පහසුකම් සලසන බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව...

5401ක් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඉල්ලයි – ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයන්හි ජීවත්වන පුද්ගලයන් 5401 දෙනෙකු ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාගැනීම සඳහා 2021 වර්ෂයේදී ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙයින් වැඩි...

ශ්‍රී ලංකාවේ සරණාගතයන් ලෙස විදේශිකයන් 912ක් – ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විවිධ හේතු මත විදේශිකයන් 912 දෙනකු සරණාගතයන් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳී සිටින බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ 2021 කාර්ය සාධන වාර්තාවේ...