ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

වීසා ඉක්මවූ විදේශිකයන් 2,400ක් පමණ රට අභ්‍යන්තරයේ, සමහරුන් දකුණු පළාතේ වෙළෙඳාම් වල

වීසා කාලය ඉක්මවූ 2,400 ඉක්මවූ විදේශිකයන් පිරිසක් මෙරට තුළ සිටින බව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. සංචාරක ක්ෂේත්‍රය ආශ්‍රිතව මෙරට තුළ...