අවලංගු

අධි ආරක්ෂිත කලාප අවලංගු කරමින් නව ගැසට් නිවේදනයක්

අධි ආරක්ෂිත කලාප ප්‍රකාශයට පත්කරමින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය (01) සිට අවලංගු කෙරෙනවා. පැරණි ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කරමින් ජනාධිපති රනිල්...

You may have missed