අවභාවිත කිරීම

ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ රු. මි 39කට අධික මුදලක් අවභාවිත කිරීමට අදාළව චමින්ද හර්ෂජිත්ට වරෙන්තු

පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේදී ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ රුපියල් මිලියන 39කට අධික මුදලක් අවභාවිත කිරීමේ සිද්ධියට අදාළව නඩුවේ පළමු සැකකරු වන චමින්ද හර්ෂජිත්...