අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕමානය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

මෙරට කෘෂිකාර්මික කටයුතු නංවාලීම සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හා ඕමාන රජය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම පසුගියදා සිදුවිය. කෘෂිකර්ම හා වැවිලි...

ශ්‍රී ලංකාව හා වියට්නාමය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණික හුවමාරු වැඩපිළිවෙලකට ශ්‍රී ලංකාව හා වියට්නාමය අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබා තිබෙනවා. ඒ සදහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා...

ශ්‍රී ලංකාව සහ රුසියානු සමූහාණ්ඩුව අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලංකාව සහ රුසියානු සමූහාණ්ඩුව අතර ක්‍රීඩාවේ සහයෝගීතාවය සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ. ලංකාව සහ රුසියා...