අල්ලස් නඩුව

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ විශාලතම අල්ලස් නඩුවෙන් විනිසුරු ඉවත් වේ

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ විශාලතම අල්ලස වශයෙන් සැළකෙන මෝටර් රථවාහන අමතර කොටස් ගෙන්වන ව්‍යාපාරිකයෙකුගෙන් රුපියල් කෝටි 12 1/2ක අල්ලසක් ඉල්ලා ලබාගත්...