අරගල

ආණ්ඩු වෙනස් කිරීම සඳහා නැවත අරගල කරන්නට ඉඩ දෙන්නේ නෑ – ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ

ආණ්ඩු වෙනස් කිරීම සඳහා නැවත අරගල කරන්නට ඉඩ දෙන්නේ නැතැයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය. නැවත අරගල කරන්න ආවොත්...

සියළු ප්‍රජා පීඩනයන්ට එරෙහිව අරගල කරන සමස්ථ මානව ක්‍රියාකාරීන් වෙනුවෙන් උපහාරයක් – “JAI BHIM”

1987 ඉන්දු - ලංකා ගිවිසුමත් එක්ක ඇතිවුණු ආණ්ඩු විරෝධී කලබගෑනී හේතුවෙන් විශාල පිරිසක් මහ මග ඝාතනය වෙනවා. තවත් සිය දහස්...