අයවැය

රජයේ රෝහල් සඳහා නැවතත් ගෙවීමේ වාට්ටු ක්‍රමයක්! ත්‍රෛලෝක විජය පත්‍ර භෝගය ගැනත් තීරණයක්!

රජයේ රෝහල් සඳහා නැවතත් ගෙවීමේ වාට්ටු ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙවර අයවැය මගින් යෝජනා කර තිබේ. එහි පළමු අදියර ලෙස ජාතික...

අයවැය විවාදයේ දින 23ට පාර්ලිමේන්තුවේ වියදම කෝටි 80ක්

2022 අය වැය විවාද පැවැති කාලසීමාවේදී පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා රුපියල් කෝටි 80කට ආසන්න මුදලක් වැය කර ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු...

You may have missed