අමෙරිකානු තානාපතිනි

අරගලකරුවන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ දැඩි කණසල්ල

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් අරගලකරුවන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තරය් අවධානය යොමු වී තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකානු තානාපතිනි ජූලි චන්ග් ජූලි (22)...