අම්පාර හා මන්නාරම නගර

අම්පාර හා මන්නාරම නගර සභා, මහ නගර සභා ලෙස උසස් කරයි

ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අනූව, පවතින යටිතල...

You may have missed