අපනයන

ව්‍යාපෘති නොවන ප්‍රධාන ආධාර යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ජපානයෙන් යෙන් මිලියන 500ක්

මෙරට ශාක ස්වස්ථතා සහතිකකරණය වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් ඉක්මනින් නරක්වන ශාකමය භාණ්ඩ අපනයන ක්‍රියාවලිය සදහා පහසුකම් සැලසීම උදෙසා ජපන් යෙන්...

ලංකා කුරුඳුවලට බුද්ධිමය දේපළ අයිතිය සහ භූගෝලීය දර්ශකය

ශ්‍රී ලංකාවට කුරුඳු සඳහා බුද්ධිමය දේපළ අයිතිය සහ භූගෝලීය දර්ශකය ලැබුණු බව කුඩා වැවිලි භෝග වගා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක...

2021 අපනයන කෘෂිකර්ම ආදායම 25% කින් ඉහළට

අපනයන කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයෙන් මේ වසරේ ආදායම පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව 25% කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්...