අනුර කුමාර දිසානායක

මැතිවරණයකට බාධා කරන ඕනෑම නිලධාරියකු හෝ පුද්ගලයෙකු වසර තුනක් හිරේට යැවිය හැකි

මැතිවරණයකට බාධා කිරීමේ වරදට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සහ පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ආණ්ඩුවක් යටතේ අවුරුදු තුනක් හිරේට යවන...

ආණ්ඩුව සෝමාලියානු මුහුදු කොල්ලකරුවන්ට සමානයි – අනුර කුමාර දිසානායක

මේ පාලනය සෝමාලියානු මුහුදු කොල්ලකරුවන් නැවක් අල්ලා ගැනීමෙන් පසු ඇතිවන තත්වයට සමාන යැයි ජාතික ජන බලවේගය පක්ෂයේ නායක අනුර කුමාර...

කාළ රාමුව හෝ වගකීම් පිළිබද නිශ්චිත පැහැදිලි කිරීමක් නැති නිසා සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නෑ – ජාතික ජන බලවේගය

ජනාධිපතිවරයා යෝජනා කරන සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවේ කාළ රාමුව හෝ වගකීම් පිළිබද නිශ්චිත පැහැදිලි කිරීමක් නොමැති බැවින් එවැනි සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවකට...