අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශට ඇතුළු වූ අන්තරයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ ඇතුළු 57ක් අත්අඩංගුවට

බත්තරමුල්ල, පැලවත්තේ පිහිටි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ පරිශ්‍රයට ඇතුළු වූ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ ඇතුළු 57 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට...

මානව හිමිකම් සංවිධාන 7ක් වසන්ත වහා නිදහස් කරන්නැයි ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරයි

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ අත්තනෝමතික ලෙස රඳවා තබා ගැනීම ශ්‍රී ලංකා රජය වහා අවසන් කළ යුතු...