අන්තර්ජාල පහසුකම්

කෝටි 100ක වියදමකින් පාසල් 1000කට අන්තර්ජාල පහසුකම්

රුපියල් කෝටි 100ක පමණ වියදමකින් පාසල් 1000කට අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසයි. මීට අමතරව...

You may have missed