අධි ආරක්ෂිත කලාප

75වන නිදහස් දිනට පලාලි අධි ආරක්ෂිත කලාපය ඉඩම් අක්කර 80ක් නීත්‍යා‍ණුකූල හිමිකරුවන්

75 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුමට සමගාමීව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් අනුව හමුදාව බාරයේ තිබු පලාලි අධි ආරක්ෂිත කලාපය...

අධි ආරක්ෂිත කලාප අවලංගු කරමින් නව ගැසට් නිවේදනයක්

අධි ආරක්ෂිත කලාප ප්‍රකාශයට පත්කරමින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය (01) සිට අවලංගු කෙරෙනවා. පැරණි ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කරමින් ජනාධිපති රනිල්...

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අධි ආරක්ෂිත කලාප ප්‍රකාශයට පත්කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අධි ආරක්ෂිත කලාප අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. එම ගැසට් නිවේදනයට...

You may have missed