අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය

උ/පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම් අඩාලවීමෙන් සමස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියම අසමතුළිත තත්ත්වකයට පත්වෙලා

උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමේ කටයුතු මෙතෙක් ආරම්භ කිරීමට නොහැකිවීමෙන් සමස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියම අසමතුළිත තත්ත්වකයට පත්වි ඇතැයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව...