අත්හදා බැලීම

බ්‍රිතාන්‍ය දින හතරක වැඩ සතියක් අත්හදා බැලීමකට

දින හතරක වැඩ සතියක් එක්සත් රාජධානියේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මාස හයක අත්හදා බැලීමේ කාල සීමාවක් (18) සිට එක්සත් රාජධානිය පුරා...