අගදරගුරුතුමන්

ජාත්‍යන්තරයට යන්න වුණේ රජය ගැන විශ්වාසයක් නැති නිසයි; ඥානසාර හිමියන්ගේ ප්රකාශය ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න

පාස්කු ඉරුදින එල්ල වූ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් රට තුළ දී යුක්තිය හා සාධාරණයක් ඉටු වේ යැයි විශ්වාසයක් නැති නිසා මානව හිමිකම්...

You may have missed