අඛණ්ඩ විරෝධය

අරලියගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට පැවැත්වුණු “මයිනා ගෝ ගම”වෙනුවට “නෝ ඩීල් ගම”

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට විරෝධය දක්වමින් අරලිගහ මන්දිරය ඉදිරිපිට පිරිසක් පෙරවරුවේ විරෝධතාවක් ආරම්භ කර තිබේ. අට්ටාල ගසා අඛණ්ඩ විරෝධයක් ආරම්භ...