අක්මා බද්ධ සැත්කම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහරෝහලේ දී ප්‍රථම වරට සාර්ථක අක්මා බද්ධ සැත්කමක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහරෝහලේ දී ප්‍රථම වරට අක්මා බද්ධ සැත්කමක් සාර්ථකව සිදුකළ බව එම රෝහල් අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය රත්නසිරි ඒ හේවගේ මහතා...