විදෙස් පුවත්

ප්‍රංශයේ නියෝජ්‍ය නගරාධිපති ධූරයට ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක්…

සෙර්ජියා මහේන්ද්‍රන්(Cergya Mahenran) ශ්‍රී ලංකා  කාන්තාවක් වන සෙර්ජියා මහේන්ද්‍රන්(Cergya Mahenran) ප්‍රංශයේ නියෝජ්‍ය නගරාධිපති ලෙස පත් කර තිබේ. පැවති මහ නගර...

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ගේ කනස්සල්ල!…

ගැටුමේදී බරපතල අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳ ව චෝදනා ලැබූ නිලධාරීන් හට උසස් වීම් පිරිනැමීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත අප්‍රසාදය...