තීරු ලිපිය

මැතිවරණ පැවැත්වීම පිළිබඳව ජනමත විචාරණයක්- සමීක්ෂණයේ ප්‍රතිපල එළියට

‘විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය’ ‘මැතිවරණ’ පැවැත්වීම පිළිබඳව ‘ජනමත විචාරණයක්’ (මහජන මත විමසුමක්) පසුගිය වර්ෂයේ (2021) නොවැම්බර් සහ දෙසැම්බර් යන දෙමාසය තුළ...

සත්‍ය තත්වය රටේ ජනතාවට ප්‍රකාශ කරලා. ජනතාවගේ සහය ලබා ගැනීමයි සිඳුකළ යුත්තේ – හිටපු මහබැංකු නියෝජ්‍ය අධිපති ආචාර්ය විජේවර්ධන

ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට ණය අර්බුදයක ගිලී පවතී. ගත් ණයවලින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් පියවීමට තිබෙන නිසාම 2022 වර්ෂය වඩාත් සුවිශේෂී...