ව්‍යාපාරික

කිසිඳු කොන්දේසියකින් තොරව MCC ගිවිසුම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි. – සභාපති මහාචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන්..

කිසිඳු කොන්දේසියකින් තොරව MCC ගිවිසුම ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු බව එම ගිවිසුම සමාලෝචනය කිරීමට පත් කළ කමිටුව යෝජනා කළ බව සභාපති...