රන් මිලෙහි දැවැන්ත වෙනසක්

රන් මිලෙහි දැවැන්ත වෙනසක්

රන් මිලෙහි දැවැන්ත වෙනසක්

(10) දිනයේදී වෙළඳපොළේ රන් අවුන්සයක මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 697,294ක් ලෙසයි. එය පසුගිය සිකුරාදාට (07) සාපේක්ෂව රුපියල් 21,861ක දැවැන්ත අඩුවීමක් පෙන්නුම් කළා.

ඒ අනුව කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1ක මිල රුපියල් 24,600ක් ලෙස සඳහන්ව තිබුණා.

කැරට් 22 සහ 21 ග්‍රෑම් 1ක මිල පිළිවෙළින් රුපියල් 22,550ක් සහ රුපියල් 21,530ක් ලෙසයි සඳහන් වූයේ.

එමෙන්ම කැරට් 24 රන් පවුමක මිල දැක්වුණේ රුපියල් 196,800ක් ලෙසයි.

කැරට් 22 පවුමක් රුපියල් 180,400ක් මෙන්ම කැරට් 21 පවුමක මිල රුපියල් 172,200ක් ලෙසත් සඳහන්ව තිබුණා.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *