මාණ්ඩලික නිලධාරී තනතුරු කිහිපයකට විශේෂ මාසික දිරි දීමනාවක්

රාජ්‍ය සේවක නිවාඩු අනුමැතියට නව චක්‍රලේඛයක්

රාජ්‍ය සේවක නිවාඩු අනුමැතියට නව චක්‍රලේඛයක්

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලට අනුයුක්ත මාණ්ඩලික නිලධාරී තනතුරු කිහිපයක් සඳහා විශේෂ මාසික දිරි දීමනාවක් ගෙවීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, සඳහා පසුගිය දා රැස් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී අනුමැතියද ලැබුණු බව රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරනවා.

ප්‍රාදේශීය ලේකම්, සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) සහ ගණකාධිකාරී යන මාණ්ඩලික නිලධාරී තනතුරු සඳහා මෙම මාසික දිරි දීමනාව ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, අනුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් තනතුර සඳහා රුපියල් 15,000ක මුදලක් සහ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්, සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) සහ ගණකාධිකාරී යන තනතුරු සඳහා රුපියල් 10,000ක මාසික දිරි දීමනාවක් හිමිවනු ඇති බව සඳහන් වනවා.

මෙම මාසික දිරි දීමනාව මාර්තු මාසයේ සිට මෙම වසරේ දෙසැම්බර් මාසය දක්වා ගෙවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *