ඇමති කෙහෙළිය ඉවත් වූ බවට වන ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි

ඇමති කෙහෙළිය ඉවත් වූ බවට වන ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි

ඇමති කෙහෙළිය ඉවත් වූ බවට වන ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි

හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා වර්තමානයේ දරණ පරිසර අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් වූ බවට දැක්වෙන ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම ගැසට් නිවේදනය පහතින්…

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *