ජාතික උද්ධමනයත් ඉහළට

ජාතික උද්ධමනයත් ඉහළට

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව ලක්ෂ්‍යමය මතුපිට උද්ධමනය 2023 නොවැම්බර් මාසයේ දී වාර්තා වූ 2.8% සිට 2023 දෙසැම්බර් මාසයේදී 4.2%ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර සිටී.

එහිදී 2023 නොවැම්බර් මාසයේ දී -2.2% ක්ව පැවති ආහාර කාණ්ඩයේ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය, 2023 දෙසැම්බර් මාසයේදී 1.6%ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

මේ අතර 2023 නොවැම්බර් මාසයේ දී 7.1%ක් ලෙසින් සටහන්ව තිබූ ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්ධමනය 2023 දෙසැම්බර් මාසයේ දී 6.3%ක් දක්වා අඩු වී තිබේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *