තල් රා අපනයනයෙන් ඩොලර් 102,422 ආදායමක්

තල් රා අපනයනයෙන් ඩොලර් 102,422 ආදායමක්

තල් රා අපනයනයෙන් ඩොලර් 102,422 ආදායමක්

2023 වර්ෂයේ මෙරට නිෂ්පාදිත තල් රා අපනයනය මගින් ඩොලර් 102,422ක මුදලක් උපයීමට තල් සංවර්ධන මණ්ඩලයට හැකි වී තිබේ.

ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 32.2ක මුදලක් තල් රා අපනයනය කිරීම මගින් ඉපයීමට හැකිව තිබෙන අතර මෙරට තල් රා සඳහා වැඩිම ඉල්ලුමක් කැනඩාව හා ප්‍රංශය යන රටවල්වලින් ලැබී තිබේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *