මාස 2ක කාලය තුළ දී ඩොලරයක් වෙනුවෙන් වාර්තා වුණු අඩුම රුපියල් අගය වාර්තා වේ

මාස 2ක කාලය තුළ දී ඩොලරයක් වෙනුවෙන් වාර්තා වුණු අඩුම රුපියල් අගය වාර්තා වේ

මාස 2ක කාලය තුළ දී ඩොලරයක් වෙනුවෙන් වාර්තා වුණු අඩුම රුපියල් අගය වාර්තා වේ

පසුගිය මාස දෙකක පමණ කාලය තුළ දී එක්සත් ජනපද ඩොලරයක් වෙනුවෙන් වාර්තා වුණු අඩුම රුපියල් අගය (28) දින වාර්තා වී තිබේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව (28) දින එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු. 320.53ක් හා විකුණුම් මිල රු. 330.38ක් ලෙසින් සටහන් වී ඇත.‍

මෙලෙස ඩොලරයේ ගැනුම් මිල රු. 320 මට්ටමට සහ විකුණුම් මිල රු. 330 මට්ටමට පැමිණ ඇත්තේ මාස දෙකක පමණ කාලයකින් පසුව වීම විශේෂත්වයකි. අවසාන වරට ඩොලරයේ රුපියල් වටිනාකම මෙම මට්ටම්වල පැවතියේ 2023 ඔක්තෝබර් 24වන දිනයි.

මේ අතර එ. ජ. ඩොලරයේ නිරූපිත එතැන් විනිමය අනුපාතිකය (Indicative Rate of the USD/LKR Spot Exchange Rate) (28) දිනයේ දී රු. 325.74ක් ලෙසින් වාර්තා වන අතර එයද 2023 ඔක්තෝබර් 24 දිනෙන් පසු වාර්තා වී ඇති අවම අගය වේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *