ශ්‍රී පාද වන්දනා සමය දෙසැම්බර් 26දා සිට

ශ්‍රී පාද වන්දනා සමය දෙසැම්බර් 26දා සිට

ශ්‍රී පාද වන්දනා සමය දෙසැම්බර් 26දා සිට

2024 ශ්‍රී පාද වන්දනා වාරය (26)ට යෙදෙන උදුවප් පොහොය දිනයෙන් ආරම්භ වනවා.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *