මන්ත්‍රී වඩිවේල් සුරේෂ්ට ජනාධිපති ජ්‍යේෂ්ඨ උපදේශක තනතුරක්

මන්ත්‍රී වඩිවේල් සුරේෂ්ට ජනාධිපති ජ්‍යේෂ්ඨ උපදේශක තනතුරක්

මන්ත්‍රී වඩිවේල් සුරේෂ්ට ජනාධිපති ජ්‍යේෂ්ඨ උපදේශක තනතුරක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වඩිවේල් සුරේෂ් මහතා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජනාධිපති ජ්‍යේෂ්ඨ උපදේශකවරයෙකු ලෙස පත් කර තිබේ.

උඩරට දෙමළ ජනතාව, ශ්‍රී ලාංකික ජන සමාජයට පූර්ණ වශයෙන් ඒකාබද්ධ කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම සහ නුවරඑළිය, බදුල්ල සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයන්හි පවතින ගැටළු පිළිබඳ සොයා බැලීම ඒ මහතා වෙත පැවරී ඇති වගකීම බවට ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *