ක්‍රීඩා සහ වාරිමාර්ග සඳහා නව ඇමතිවරු පත්කරයි

අලුත් ක්‍රීඩා සහ වාරිමාර්ග ඇමතිවරු පත්කර තිබේ

අලුත් ක්‍රීඩා සහ වාරිමාර්ග ඇමතිවරු පත්කර තිබේ

රොෂාන් රණසිංහ මහතාව ඉවත්කිරීමත් සමග පුරප්පාඩු වූ ක්‍රීඩා අමාත්‍යධුරය සඳහා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාව පත්කර තිබේ.

එසේම පුරප්පාඩු වූ වාරිමාර්ග අමාත්‍ය ධුරය සඳහා ඇමතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය පත්කර ඇත.

ඔවුන් මේ වනවිටත් දරණ අනෙක් අමාත්‍ය ධුරවලට අමතරව මෙම අමාත්‍ය ධුරවල දිවුරුම් දී තිබේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *