පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් බව සඳහන් කරමින් වෙළෙඳුන්ගෙන් මුදල් ලබාගැනීමේ ජාවාරමක්

පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් බව සඳහන් කරමින් වෙළෙඳුන්ගෙන් මුදල් ලබාගැනීමේ ජාවාරමක්

පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් බව සඳහන් කරමින් වෙළෙඳුන්ගෙන් මුදල් ලබාගැනීමේ ජාවාරමක්

පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිලධාරීන් බව සඳහන් කරමින් දුරකථන ඇමතුම් ලබාදී වෙළෙඳුන්ගෙන් මුදල් ලබාගැනීමේ ජාවාරමක් ක්‍රියාත්මක වන බව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පවසයි.

පාලන මිල ඉක්මවා සීනි අලෙවි කිරීම සහ තොග සඟවා ගෙන සිටීමේ චෝදනා මත නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කර ඇති වෙළෙඳසැල් සහ ආයතන වෙත මෙලෙස දුරකථන ඇමතුම් ලැබී ඇති බව එම අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

එවැනි දුරකථන ඇමතුම් ලැබුණහොත් ඒ පිළිබඳව පොලීසිය දැනුවත් කරන ලෙස පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි.

මේ අතර දින 10ක් තුළ සිදුකළ වැටලීම්වලින් පාලන මිල ඉක්මවා සීනි අලෙවි කළ වෙළෙඳසැල් 300ක් හඳුනාගෙන ඇති අතර, එම වෙළෙඳසැල්වල හිමිකරුවන්ට එරෙහිව ඉදිරියේ දී නඩු පැවරීමට කටයුතු කරන බව එම අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *